Welcome to Penguin Academy- TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT

 

HOẠT ĐỘNG STEAM

STEAM: MÔ HÌNH LÁ 

  • Trẻ quan sát suy luận qua sự định hướng của giáo viên.
  • Tầm quan trọng của lá phổi đối với cơ thể chúng ta.
  • Các vấn đề gây tổn thương cho lá phổi.
  • Giáo dục trẻ bảp vệ lá phổi đúng cách.
  • Thực hành làm mô hình lá phổi.     
  •